Staburags.lv ARHĪVS

Informē par skrīninga mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju pārbaudes rezultātiem

Tanita Tamme-Zvejniece

2019. gada 21. jūnijs 14:30

77
Informē par skrīninga mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju pārbaudes rezultātiem

Sanāksmē Nacionālā veselības dienesta (NVD), Veselības inspekcijas (VI) un Valsts vides dienesta Radiācijas drošības centra (RDC) pārstāvji iepazīstināja ārstniecības iestādes ar veiktās skrīninga mamogrāfijas pakalpojumu sniedzēju izvērtēšanas rezultātiem, sniedzot ieteikumus turpmākai darbībai.

Ārstniecības iestāžu sniegto pakalpojumu pārbaudi vairāku mēnešu garumā veica speciāli izveidota starpinstitūciju darba grupa, kurā kopā darbojās NVD, VI, RDC un Radiologu asociācijas pārstāvji. Tās mērķis bija noskaidrot esošo situāciju par skrīninga mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanu un identificēt būtiskākās problēmas.  Kopumā tika veikta 26 ārstniecības iestāžu risku analīze pēc noteiktiem kritērijiem, un izlases kārtībā uz vietas pārbaudītas 9 ārstniecības iestādes, ņemot vērā arī ģeogrāfisko izvietojumu un apkalpojamo pacientu skaitu. 
Pārbaužu laikā ārstniecības iestādēs tika vērtēta mamogrāfijas pakalpojumu sniegšanas organizācija, cilvēkresursu nodrošinājums, kvalitātes vadības sistēma, mamogrāfijas pakalpojuma dokumentēšana, medicīnisko iekārtu tehniskie parametri, attēlu apskates telpas un monitori, kā arī atbilstoši VI noslēgtajam līgumam ar Radiologu asociācijas izvirzītajiem radiologiem - mamogrāfijas attēlu kvalitāte un radiologu slēdzieni. Lai nodrošinātu visaugstāko skrīninga programmas precizitāti, radiologiem ir jāveic skrīninga mamogrāfijas izmeklējumu neatkarīgu izvērtēšanu pēc dubultaklā principa, t.i., ar divu acu pāru lasījumu, neietekmējoties no otrā radiologa slēdziena.
Veiktajās pārbaudēs starpinstitūciju darba grupa nav konstatējusi neatbilstības vai pārkāpumus, kas varētu nodarīt kaitējumu pacientam. 
Taču vienlaikus darba grupa pēc veiktajām pārbaudēm secinājusi, ka ir nepieciešamība pilnveidot radiologu asistentu, radiogrāferu un radiologu prasmes skrīninga mamogrāfijas izmeklējumu veikšanā un aprakstīšanā. Ņemot vērā šo ieteikumu, Veselības ministrija sadarbībā ar profesionālām asociācijām meklēs risinājumus apmācības nodrošināt Eiropas Sociālā fonda projekta “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” ietvaros. Tāpat ārstniecības iestādēm tiek ieteikts pilnveidot iekšējo mamogrāfijas izmeklējumu veikšanas kārtību (procesus, kvalitātes vadības sistēmu un tml.), kurā noteiktas precīzas darbības, uzdevumi, izpildes termiņi u.c.
Vēl viens no būtiskiem ieteikumiem ārstniecības iestādēm ir vērsts tieši uz komunikācijas ar pacientēm uzlabošanu, kā arī savlaicīgas informācijas saņemšanas nodrošināšanu par veiktā izmeklējuma rezultātiem.
 Darba grupa arī iesaka turpināt paaugstināt krūts vēža skrīninga aptveri, atbilstoši veicinot sabiedrības izpratni par krūts vēža skrīninga būtību, pozitīvajiem ieguvumiem un pacientu līdzdalību. Tādējādi mazinot sabiedrības psiholoģiskās bailes par onkoloģiskām saslimšanām kā par neārstējamu slimību. 
Pie pozitīviem secinājumiem var minēt, ka pacientēm ārstniecības iestādēs tiek nodrošināta iespēja uz izmeklējumu pierakstīties gan klātienē, gan telefoniski, gan elektroniski. Tāpat ir nodrošināta iespēja saņemt mamogrāfijas pakalpojumu arī bez uzaicinājuma vēstules uzrādīšanas ārstniecības iestādē, piemēram, tādos gadījumos, kad saņemtā vēstule ir nozaudēta. Iemesls tam ir rastie tehniskie risinājumi, lai pakalpojumu sniedzējiem elektroniski nodrošinātu informāciju par sievietēm izsūtītajām uzaicinājuma vēstulēm (tās numuru un nosūtīšanas datumu) uz valsts apmaksātajām pārbaudēm.
Ar veikto pārbaužu rezultātiem iepriekš iepazīstināti arī Veselības ministrijas, Slimību profilakses un kontroles centra, Latvijas Radiogrāferu un radiologu asistentu asociācijas pārstāvji.